Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lipca 2014 14:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Rozgraniczenie nieruchomości

Urząd Gminy

w Lipowej

KARTA USŁUGI

RI

Referat Infrastruktury

Rozgraniczenie nieruchomości

NAZWA USŁUGI

Rozgraniczenie nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz.U.2010.193.1287 j.t./ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości /Dz.U.1999.45.453/ , oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. /Dz.U.2013.267 j.t./

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Realizacja zamówienia po złożeniu stosownego kompletnego wniosku

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY / ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Lipowej

Punkt Obsługi Klienta

tel. 33 860 00 20, 33 860 15 55

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego ze wskazaniem geodety uprawnionego do przeprowadzenia rozgraniczenia i jego zgodą na przyjęcie rozgraniczenia do wykonania,
  • Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości; Akt własności lub wypis z księgi wieczystej,
  • Wypisy z rejestru gruntów dotyczące wszystkich działek rozgraniczanych
  • Do wydania decyzji o rozgraniczeniu:
    Operat pomiarowy rozgraniczenia działek dostarczony celem wydania decyzji, lub przekazania sprawy do rozpatrzenia przez sąd.

WNIOSKI DO POBRANIA

  • Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego

OPŁATY

bez opłaty

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • Postanowienie w terminie 7 dni od złożenia wymaganych dokumentów
  • Przekazanie sprawy do sądu w ciągu 14 dni
  • Decyzja w terminie 30 dni od daty otrzymania operatu pomiarowego rozgraniczenia działek

OSOBY DO KONTAKTU

TRYB ODWOŁAWCZY

Zgodnie z art. 30 ust.1 w/w ustawy na postanowienie zażalenie nie przysługuje, natomiast na decyzje strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać w ciągu 14 dni przekazania sprawy do rozpatrzenia przez sąd za pośrednictwem Wójta Gminy.

UWAGI

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie