Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 września 2013 10:00 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Rada Gminy


PLAN PRACY RADY GMINY NA 2013 rok 

 

Termin   T e m a t y k a  
styczeń – kwiecień 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 r. 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 r. 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2012 4. Przyjęcie sprawozdania z relacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r.
maj – wrzesień 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy za 2012 r. 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  3. Zapoznanie się z informacją dot. wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum. 4. Zapoznanie się z informacją dot. współpracy z gminami partnerskimi
październik – grudzień 1. Podjęcie uchwał okołobudżetowych na 2014 r. 2. Podjęcie uchwały budżetowej na 2014 r. 3. Przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 4. Zapoznanie się z informacją dot. złożonych oświadczeń majątkowych 5. Uchwalenie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.” 6. Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 r.” 7. Przyjęcie planu pracy rady oraz komisji na 2014 r.
styczeń – grudzień Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących

 


                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          Zdzisław Setla

                    


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie