Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 maja 2018 08:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1073 z poźn. zm.), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/267/14 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 10.05.2018 r. do 30.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, ul. Wiejska 44, codziennie w godzinach
od 8.00 do 13.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, ul. Wiejska 44, sala narad o godz. 12.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,
może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lipowa:

  • na adres Urzędu Gminy Lipowa,
  • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na
    platformie ePuap opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy
    profilu zaufanego ePuap,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13.06.2018 r.

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2018 r. w Urzędzie Gminy Lipowa, na jego adres lub drogą elektroniczną.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lipowa.


Wójt Gminy Lipowa

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie