Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

20 maja 2019 10:46 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

 

20 maja 2019 10:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), która reguluje zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Zgodnie z ww. ustawą ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:

 1. udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipowa,
 2. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipowa,
 3. przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przysługuje każdemu. Prawo do ponownego wykorzystywania informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

W Urzędzie Gminy Lipowa udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania następuje na zasadach i warunkach określonych w ustawie.

W trybie wnioskowym udostępnia się informację, jeżeli:

 • nie została udostępnione w BIP,
 • została udostępniona w sposób inny niż określony powyżej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w formie papierowej lub elektronicznej i powinien zawierać w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego,
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczanie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacja będzie ponownie wykorzystywana,
 5. wskazanie formy przygotowania informacji (w przypadku postaci elektronicznej - formatu danych),
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków.

Odmowa udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystywania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie