Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lipca 2019 12:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 563 w Lipowej

Wójt Gminy Lipowa działając na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Lipowa z 27.06.2019 r. 2019 r.Nr X/92/19 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Lipowej

o g ł a s z a

przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 563, położonej w Lipowej stanowiącej własność Gminy Lipowa.

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 563, objęta KW BB1Z/00075061/9, stanowiąca własność Gminy Lipowa.

2.Powierzchnia nieruchomości: 1,64 ha

3.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w Lipowej, przy ul. Jana Pawła II, przy drodze powiatowej 1405 S relacjiŻywiec-Lipowa- Buczkowice; kształt działki regularny - prostokątny; ukształtowanie terenu- teren płaski ze spadkiem w kierunku wschodnim; teren niezabudowany i nieogrodzony, obecnie zagospodarowany rolniczo; uzbrojonyw sieci: prąd, kanalizacja, woda, gaz, telekomunikacja.

4.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z zapisem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa nieruchomość znajduje się w terenach usług (78/82 powierzchni), symbol planu: A-2U1 oraz w niewielkiej części w terenach zieleni nieurządzonej (4/82 powierzchni) , symbol planu: A-40ZR.

5.Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomość przeznaczona do zbyciaw drodze przetargu nieograniczonego, stosownie do obowiązujących przepisów.

6.Obciążenia nieruchomości: brak obciążeń.

7.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość jest objęta umowami dzierżawy z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

8. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 425 353,52 zł brutto (w tym podatek VAT 23%) (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 52/100).

9.Minimalne postąpienie: zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10.Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 25 września 2019r. (tj. środa)o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Lipowa ul. Wiejska 44, II piętro, sala narad.

11.Wadium: Wadium w wysokości: 142 535 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100) należy wnieść wyłącznie w pieniądzu, na konto Urzędu Gminy Lipowa: Bank Spółdzielczy w Żywcu81 8137 0009 0000 2538 2000 0030 w terminie do dnia 20.09.2019r. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu należnej kwoty na konto Urzędu Gminy Lipowa. W tytule wadium należy wpisać: „Wadium na sprzedaż nieruchomości nr 563 w Lipowej”. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków.

12.Uczestnicy przetargu: przed jego otwarciem winni są przedłożyć komisji przeprowadzającejprzetargnastępujące dokumenty:

- w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadającym rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Osoba fizyczna może być reprezentowana przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza lub osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualne odpisy z rejestrów (wypis z rejestru powinien być nie starszy niż 1 miesiąc przed datą przetargu); właściwe pełnomocnictwa, dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oferenta lub osób reprezentujących podmiot;

- przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy;

- Oświadczenia:

że znany jest oferentowi stan prawny, techniczny i faktyczny nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń

że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

13.Nieruchomość będzie sprzedawana na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienia i okazanie granic nastąpi kosztem i staraniem nabywcy.

14.Zapłata ceny nabycia w/w nieruchomości musi zostać potwierdzona na koncie organizatora przetargu, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie aktu notarialnego.

15.Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upłynął w dniu 09.07.2019 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

16.Koszty postępowania: Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego.

17.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i w terminie w celu zwarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

18.Wójt Gminy Lipowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetarguz podaniem uzasadnionej przyczyny.

19.Przetarg uznaje się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1 % ponad cenę wywoławczą.

20.Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do wójta Gminy Lipowa.

21.Ogłoszenie o przetargu umieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, na stronach internetowych urzędu: www.bip.lipowa.pl oraz na wybranych tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa od dnia 12.07.2019 r.

22.Wszelkie dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipowa, ul. Wiejska 44, pok. nr 3 lub telefonicznie pod nr 33 860 15 33, adres e-mail: sekretariat@lipowa.pl. Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Wójt Gminy Lipowa

Jan Góra

Lipowa, dnia 12.07.2019r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie