Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 lipca 2014 09:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Odbiór techniczny wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej

Urząd Gminy

w Lipowej

KARTA USŁUGI

RI - 01

Referat Infrastruktury

Odbiór techniczny wodomierza rejestrującego
ilość wody bezpowrotnie zużytej

NAZWA USŁUGI

Odbiór techniczny wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Każdy budynek podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może zostać dodatkowo wyposażony w „podlicznik” - wodomierz rejestrujący ilość wody bezpowrotnie zużytej (podlewanie ogrodu, gospodarstwo rolne). W rozliczeniu za ścieki wg ilości zużytej wody (nie dotyczy odbiorców rozliczanych ryczałtowo) zużycie wody z wodomierza głównego jest wówczas korygowane o ilość wody zarejestrowanej na podliczniku.

W tym celu należy zamontować podlicznik wg instrukcji dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy lub na stronie internetowej urzędu, a następnie złożyć zlecenie dokonania odbioru technicznego w urzędzie - budynek B, II piętro, pok. nr 2. Do zlecenia należy dołączy potwierdzenie aktualności cechy legalizacyjnej wodomierza (kopia faktury zakupu lub karty gwarancyjnej).
Po sprawdzeniu przez pracownika UG prawidłowości opomiarowania wodomierz zostanie zaplombowany. Zgłoszenia odbioru technicznego wodomierza do zarządcy sieci kanalizacyjnej dokonują pracownicy Urzędu Gminy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY / ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Lipowej

Punkt Obsługi Klienta

tel. 33 860 15 55

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Kopia faktury zakupu wodomierza lub kopia karty gwarancyjnej
  • Zlecenie odbioru technicznego wodomierza rejestrującego wodę bezpowrotnie zużytą

WNIOSKI DO POBRANIA

  • Zlecenie odbioru technicznego wodomierza rejestrującego wodę bezpowrotnie zużytą

OPŁATY

  • Wpłata na podstawie faktury VAT (otrzymanej w chwili złożenia zlecenia), zgodnie z zawartą umową

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin odbioru technicznego i plombowania wodomierza zostanie uzgodniony telefonicznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia zlecenia.

OSOBY DO KONTAKTU

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak trybu odwoławczego.

UWAGI

Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza ponosi odbiorca usług.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie