Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 sierpnia 2018 13:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

LIII Sesja Rady Gminy Lipowa

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola w Lipowej poprzez zmianę siedziby.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Przedszkola w Lipowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/168/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Lipowa przez Urząd Gminy Lipowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XLVI/333/18 rady Gminy Lipowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie połączenia Przedszkola w Lipowej, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipowa oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lipowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lipowej
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lipowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
14. Podjęcie uchwały sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Lipowa – przysiółek Nadkościół, Podkościół, Nadstrażnica oraz Wielidroga w Gminie Lipowa.
15. Podjęcie uchwały sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie sołectwa Lipowa – przysiółek Nadkościół, Podkościół oraz Nadstrażnica w Gminie Lipowa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Lipowa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Lipowa.
18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana G.T. na Wójta Gminy Lipowa.
19. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana G.T. na Wójta Gminy Lipowa.
20. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana G.T. na Sołtysa sołectwa Twardorzeczka.
21. Przyjęcie protokołu z sesji L Rady Gminy Lipowa.
22. Przyjęcie protokołu z sesji LI Rady Gminy Lipowa.
23. Postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Binda

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie