Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 czerwca 2018 12:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

L Sesja Rady Gminy Lipowa

Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 8: 00 w sali narad Urzędu Gminy w Lipowej odbędzie się L Sesja Rady Gminy Lipowa.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja o przygotowaniu obchodów Dni Gminy.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
b) zapoznanie się z Uchwałą Nr 4200/II/65/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 roku wraz z informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lipowa za 2017 rok.
6. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lipowa z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok:
a) zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy,
b) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
c) zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipowa z dnia 11 maja 2018r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lipowa za 2017 r.,
d) zapoznanie się z Uchwałą Nr 4200/II/121/2018 z dnia 29 maja 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipowa.
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/337/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 marca 2018r., w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Lipowa – przysiółek Jaski oraz Brzeziny w Gminie Lipowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w centrum sołectwa Lipowa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Lipowa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa.
14. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Binda

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie