Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 października 2015 11:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Konsultacje Rocznego Programu współpracy Gminy Lipowa z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r.

Wójt Gminy Lipowa

zgodnie z Uchwałą Nr VI/28/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących:

Projektu „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 5 października 2015 roku, termin zakończenia na dzień 16 października 2015 roku.
  2. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce organizacje pozarządowe- konsultacje
  3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
    • Przekazania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia opinii na adres poczty elektronicznej m.michalska@lipowa.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 20
  4. Wyniki konsultacji społecznych zostaną poddane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych Urzędu Gminy wskazanych w pkt.2

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach:

Materiały do pobrania na stronie BIP –u w zakładce organizacje pozarządowe – konsultacje:

  • Formularz Zgłoszenia Opinii
  • Projekt Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie