Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 września 2013 10:02 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komisje


PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2013 r. 

 

Termin   T e m a t y k a  
styczeń - marzec 1. Analiza wydatków jednostek oświatowych w poniesionych w II półroczu 2012 r. 2. Bieżąca analiza realizacji wydatków i dochodów
kwiecień – czerwiec 1. Zaopiniowanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy za 2012 r. i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium wójtowi z wykonania budżetu. 2. Bieżąca analiza realizacji wydatków i dochodów
lipiec – wrzesień 1.Kontrola w zakresie wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2013 r. 2. Bieżąca analiza realizacji wydatków i dochodów
październik – grudzień 1.Analiza wybranych wydatków budżetowych poniesionych w 2013 r. 2. Przyjęcie  planu pracy na 2014 r. 3. Bieżąca analiza realizacji wydatków i dochodów

                                                                    

                                                                                      Przewodnicząca Komisji

                                                                                         Anna Knapek

  

 

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, SPORTU, TURYSTYKI, OPIEKI SPOŁECZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA 2013 r.

 

Termin   T e m a t y k a  
styczeń – kwiecień 1. Omówienie spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy w 2013 r. 2. Omówienie spraw związanych ze stanem bezpieczeństwa publicznego oraz p.pożarowego w 2012 r. 3. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych 4. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012 5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2012 6. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 r. 7. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r.
maj - sierpień 1. Zaopiniowanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy za 2012 r. 2. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/14
wrzesień – grudzień 1. Analiza wyników egzaminów uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów 2. Zaopiniowanie wysokości stawek podatków lokalnych i opłat na 2014 r. 3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 r. 4. Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. 5. Zaopiniowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2014 6. Zaopiniowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. 7. Uchwalenie planu pracy na 2014 r.
styczeń – grudzień Opiniowanie projektów uchwał w sprawach bieżących będących w kompetencji komisji

                                                    

                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                Janusz Szymański

 

  

 

PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW NA 2013 r.

 

 

Termin   T e m a t y k a  
styczeń – marzec 1. Sprawozdanie z realizacji inwestycji przeprowadzonych w 2012 r.
kwiecień - czerwiec 1. Zaopiniowanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy za 2012 r. 2. Analiza stanu zadłużenia gminy
lipiec – wrzesień 1. Informacja dotycząca inwestycji realizowanych w I-szym półroczu 2013 r. 2. Analiza sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2013 r. 3. Analiza dochodów i wydatków z tytułu zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę
październik – grudzień 1. Zaopiniowanie wysokości stawek podatków lokalnych i opłat na 2014 r. 2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 r. 3. Analiza dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 4. Uchwalenie planu pracy na 2014 r.
styczeń – grudzień Opiniowanie projektów uchwał w sprawach bieżących będących w kompetencji komisji

                                                                                

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                              Czesław Miklusiak

 

  

 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2013 r.

 

Termin   T e m a t y k a  
styczeń –kwiecień 1. Informacja z realizacji zadania polegającego na utylizacji azbestu w 2012 r. 3. Omówienie spraw dotyczących wyłapywania bezdomnych zwierząt wraz z przedstawieniem kosztów utrzymania zwierząt w schronisku za 2012 r.
maj – sierpień 1. Omówienie spraw związanych z wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami 2. Omówienie problemu likwidacji „dzikich wysypisk śmieci” na terenie Gminy Lipowa
wrzesień – grudzień 1. Zaopiniowanie wysokości stawek podatków lokalnych i opłat na 2014 r. 2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 r. 3. Uchwalenie planu pracy na 2014 r.
styczeń – grudzień Opiniowanie projektów uchwał w sprawach bieżących będących w kompetencji komisji

 

                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                 Andrzej Habdas

 


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie