Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 maja 2014 08:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

​Informacja Wójta Gminy Lipowa z dnia 5 maja 2014 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY LIPOWA

z dnia 5 maja 2014 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego,

zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. ) Wójt Gminy Lipowa powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w Lipowej w terminie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r. w godz. od 8.00 do 14.30 na pisemny wniosek wyborcy [§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 17 rozporządzenia).

Wójt Gminy Lipowa

Stanisław Caputa

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie