Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 października 2014 07:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja Wójta Gminy Lipowa z dnia 23 października 2014 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Lipowa zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY LIPOWA

z dnia 26 października 2014 r.


o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Lipowa zarządzonymi

na dzień 16 listopada 2014 r.


Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1]) Wójt Gminy Lipowa powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Lipowa, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Lipowa

(biuro nr 13) , w terminie od dnia 27 października 2014 r. do dnia 31 października 2014 r. oraz od 3 listopada 2014 r. do 7 listopada 2014 r. w godz. od 8.00 do 14.00 na pisemny wniosek wyborcy [§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942 oraz z 2014 r. poz. 931)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 17 rozporządzenia).

Wójt Gminy Lipowa

Stanisław Caputa


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Lipowa

Logowanie